Category: Počítačová grafika

Ray Tracing: Materiály

Zobrazovať v ray tracingu objekty bez nejakých ďalších špecifikácií zobrazenia poskytuje obraz, ktorý veľmi nezodpovedá realite. Práve z toho dôvodu boli vytvorené určité špecifické vlastnosti povrchu objektov, teda tzv. materiály, ktoré simulujú fyzikálnu realitu....

Ray Tracing: Pohľadový systém

Pohľadový systém je súčasťou každého trojrozmerného grafického programu. Potreba takéhoto systému stúpa v prípade, ak máme okrem klasického zobrazovacieho systému aj nejaké grafické používateľské rozhranie (GUI). V našom prípade, resp. v prípadoch základnej výstavby...

Ray Tracing: Antialiasing

Antialiasing je v podstate nosnou časťou ray tracingových programov. Vektorový formát obrazu poskytuje bezhraničné výstupy, teda výstupy obrazových formátov, ktoré neobsahujú „štvorčekový“ tvar obrazu. Konkrétne sa jedná o nasledujúci typ obrazu: (obrázok od Kevin...

Ray Tracing: Pridávanie objektov

V článku pre objekty sme si ukázali ako vytvoriť jednoduchý objekt gule. V tejto časti bude popísaný spôsob pridávania objektov do našej scény. Aj naďalej sa bude jednať len o jednoduché objekty gule. V...

Ray Tracing: Tieňovanie

Vo svete už pomerne ťažko nájdeme objekty, ktoré nie sú nejakým spôsobom osvetlené, pokiaľ sa priamo nejedná o absolútnu tmu. Takže objekty buď vrhajú nejaký tieň v rôznej forme, a/alebo daný objekt obsahuje vlastný...

Ray Tracing: Objekty

V reálnom svete môžme v prenesenom význame chápať svetlo ako zväzok lúčov, ktoré dopadajú na sietnicu oka a tým vidíme objekty okolo seba. Týmto spôsobom to funguje aj v ray tracingu v tom duchu...

Ray Tracing: Lúče

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcich častiach ohľadne vektorov, v tomto prípade je potrebné nadviazať nad vektormi vo forme lúčov, teda obyčajných vektorov s nejakým začiatkom v súradnicovom systéme a nejakým smerom. Za týmto účelom...

Ray Tracing: Vektory

Vektory sú najdôležitejšou časťou metódy sledovania lúča, pretože ako už z názvu vyplýva, lúč predstavuje vektor. V niektorých 3D grafických systémoch sa používa na popis priestoru 4D vektor, teda 3D vektor v podobe súradníc...

Ray Tracing: Kostra programu

Výhodou implementácie globálnych zobrazovacích metód je okrem iného to, že nie je potrebné žiadne rozhranie pre styk s používateľom a daným programom vo forme nejakého grafického používateľského rozhrania (GUI). Jednotlivé obrazové výstupy sa zapisujú...

Globálne zobrazovacie metódy

Zobrazovanie klasickým spôsobom, ktorý bol uvedený v predošlých článkoch (a aj všetky ostatné, ktoré neboli uvedené, ale existujú) v sebe zahŕňa niekoľko nedostatkov. Nebolo možné efektívne zobrazovať prekrývajúce sa telesá, osvetľovanie bolo priamočiare s...