Category: Softwarové inžinierstvo

ASP.NET MVC: Praktický príklad

Princíp architektonického vzoru MVC je pomerne jednoduchý z hľadiska funkčnosti. Ukážkovým príkladom môže byť jednoduchá aplikácia, ktorá kooperuje medzi jednotlivými komponentmi. Za týmto účelom je možné vytvoriť prázdnu MVC aplikáciu. Do prázdneho projektu vytvoríme...

ASP.NET MVC

Tvorba webových stránok sa od vzniku internetu výrazne zmenila. V prvopočiatkoch vývoja sa do veľkej miery jednalo len o prezentačnú vrstvu v podobe HTML, neskôr sa k tomu pridružili šablóny v podobe kaskádových štýlov...

SQL Server: Entity Framework

Predtým než neexistoval Entity Framework programátori používali rôzne verzie ADO.NET, predtým ADO (OleDb), ODBC alebo v začiatkoch 90.rokov aj surové dáta prostredníctvom nejakého priameho programového rozhrania API. Postupom času a najmä s rozvojom objektovo-orientovanej...

SQL Server: ADO.NET

ADO.NET je objektovo-orientovaná množina knižníc, ktorá poskytuje manipuláciu s dátovými zdrojmi. Štandardne sa považuje za dátový zdroj nejaká databáza, ale môže to byť aj nejaký obyčajný text, dokument programu Microsoft Excel alebo XML súbor....

JavaScript: Formuláre a formulárové polia

Formulárové ovládacie prvky patria k štandardnej sade všetkých moderných programovacích jazykov. JavaScript ako programovací jazyk neobsahuje ovládacie prvky, ale rozširuje funkcionalitu HTML ovládacích prvkov. Existujú niektoré ďalšie HTML/CSS/JS knižnice, ktoré poskytujú esteticky prívetivejší vzhľad...

JavaScript: Document Object Model (DOM)

Predchádzajúce časti pozostávajú zo základných princípov jazyka JavaScript, pomocou ktorých sme schopní riešiť základné programátorské úkony. Avšak problém spočíva v tom, že najskôr potrebujeme s danými objektmi v internetovom prehliadači a teda našej HTML...

JavaScript: Udalosti

Ak chceme vytvoriť nejakú reakciu na stlačenie tlačidla, musí existovať nejaký mechanizmus, ktorý dané kliknutie na tlačidlo klávesnice alebo myši zaregistruje. Podobne ako mozog dokáže registrovať rôzne podnety z nášho okolia. Od čias prvopočiatkov...

JavaScript: Syntax

Písať programy v JavaScripte je možné pomocou HTML stránky v elemente script oddelene v externom súbore s príponou .js, podobne ako pri CSS štýle. Okrem toho je možné použiť niektoré online prekladače, napr. JSBin,...

JavaScript: Úvod

Kedysi dávnejšie bol jazyk JavaScript v pozadí hlavného programátorského prúdu, ale dnes je to jazyk ohľadne webového vývoja na prvom mieste. Jeho hlavnou výhodou bolo a stále je, že dokáže zefektívniť prácu na strane...

HTML/CSS: Návrh webovej stránky

V minulých častiach boli popísané pomerne podrobne záležitosti ohľadne základných vlastnosti jazyka HTML a CSS. V určitých aspektoch bol uvedený návrh jednoduchej HTML stránky, avšak bez štylizácie. Obsahom tejto časti bude teda kompletný návrh...